top of page

הסכמה מדעת להשתתפות במשחק
"TLV2048"

אישור הורה להשתתפות ילד בין גילאים 10 ל-14 בליווי מבוגר

 

אני הח"מ, ת.ז. _______________, הורה של ____________________________________(שם הקטין),

בן/בת ______, לאחר שלמדתי אודות כללי ניהול המשחק באתר החברה, מאשר לו/לה להשתתף בה.

להוכחת אישורי הנני מצרף צילום ת.ז. שלי לרבות ספח, בו צוין גיל הילד ויחס משפחתי אלי.

כיוון שילדי הינו בן יותר מ-10 אך פחות מ-14 שנים, אני  מודע, שהוא יכול להשתתף במשחק בליווי מבוגר בלבד, ואני מציין בכך, שאני בעצמי או

___________________________________________________________________ (שם המלווה),

ת.ז. _________________________________,

 

ישתתף במשחק יחד עם ילדתי, והוא יישא באחריות מלאה על כל פעילות ילדתי, לאחר שהוא קיבל ממני כל הסמכויות והוראות לכך.

 

שם, שם משפחה של ההורה: ________________________________________________________

מס' ת.ז. _____________________________

תאריך: ______________________________

חתימה: ______________________________

מס' טלפון נייד: __________________________

bottom of page