top of page

הסכמה מדעת להשתתפות במשחק
"TLV2048"

אישור הורה להשתתפות ילד בין גילאים 14 ל-18

 

אני הח"מ, ת.ז. _______________, הורה של ____________________________________,

בן/בת ______, לאחר שלמדתי אודות כללי ניהול המשחק באתר החברה, מאשר לו/לה להשתתף במשחק פעולה TLV2048.

שם, שם משפחה של ההורה: ________________________________________________________

מס' ת.ז. _________________________________

תאריך: __________________________________

חתימה: _________________________________

מס' טלפון נייד: __________________________

bottom of page