• TripAdvisor - Black Circle
  • Google Places - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - черный круг
  • Instagram - Black Circle

הסכמה מודעת להשתתפות במשחק "תל אביב 2048"

1.   אני, הח"מ, מודע/ת כי השתתפות במשחק מחייבת בפעילות פיזית משמעותית, ומתבצעת בחדרים סגורים, בהם על מנת להשיג את מטרות המשחק המשתתף חייב, בין השאר, לזחול, לטפס, להתכופף, ואף לבצע פעילות פיזית אקטיבית אחרת.

אני מאשר/ת, כי הבנתי שעלי להשתמש בפעילות פיזית, ואני מסוגל להשתתף במשחק.


2.  הנני מאשר בזאת את העובדות האובייקטיביות הידועות לי אודות מצב בראותי ומצבי הפיזי:

 

  • אינני סובל ממחלות נירולוגיות או פסיכולוגיות (כגון: אפילפסיה, פסיכוזה של מאניה-דיכאון).

  • אינני חולה במחלות שרירים (כגון: ניוון, דלקת שריר, טראומה ושריר פגיע).

  • אינני סובל ממחלות לב או עורקים, וכן מלחץ דם גבוה.

  • אינני נמצא במצב של שכרות או תחת השפעת סמים, וכן תחת השפעת תכשירים פסיכוטרופיים.

  • אינני סובל ממחלות פרקים ו/או ברכיים, ואני יכול לתפקד, כאשר אני נשען עליהם במסגרת מאמץ פיזי.

  • לנשים: אינני בהריון.

3.   הובהר לי, כי השתתפות במשחק מחייבת, בין השאר, תפקוד במקומות צרים ובגובה מסוים מעל רצפה, ואני מאשר, שאני לא סובל מפחד ממקומות סגורים ו/או מפחד גבהים, ואני יכול לתפקד בסביבה זו.

אני מודע/ת, שאם לפחות אחת הצהרות הנ"ל לפי סעיפים  1-3 לא תואמות את המציאות, חל עלי איסור מוחלט להשתתף במשחק. אי מסירת מידע רלוונטי או מסירת מידע כוזב למארגני המשחק הינה הפרה בוטה של כללי המשחק, ואם אנהג כך אני פוטר את מארגני המשחק באופן מלא מאחריות לנזק שיגרם לי הקשור להתנהגותי כאמור, וכן אני אשא באחריות מלאה על הנזק, אשר ייגרם על ידי למשתתף אחר.

4.  אביזרים ופריטי לבוש אשר יש סיכון שינזקו או יאבדו בזמן הפעילות, עלי לשים בתא אחסון אישי. (פריטים כגון: משקפיים, עגילים, תכשיטים על הצוואר, צעיפים, טלפונים ניידים וכו').

במידע ואבחר להשאיר עלי את אחד או יותר מהפריטים ברשימה, האחריות על הנזק שיגרם לפריטים, לי או לשותפיי למשחק היא באחריותי המלאה.
 

5.   מארגני המשחק לא נושאים באחריות לפגיעה בביגוד המשתתפים עקב פעילותם או פעילות משתתפים אחרים
 

6.  להשתתפות במשחק יימסר למשתתפים ציוד מגן: קסדה, מגני ברכיים ומגני מרפקים. אני מודע/ת, כי ציוד המגן ניתן לצורך הגנתי מפני פגיעות או חבלות אפשריות, ולכן אני מתחייב/ת שלא להסיר את ציוד המגן או חלק ממנו במשך כל מהלך המשחק.
 

7.   אני מודע, כי חל איסור שימוש בכוח פיזי ביחס למשתתפים אחרים או ביחס לציוד, וכן במתחם המשחק אסור לבצע באופן מכוון פעולות, אשר עלולות לגרום נזק למשתתפים אחרים או לעצמי,  ואני אשא במלוא האחריות על הנזק, אשר ייגרם לי או למשתתף אחר עקב פעולות כאמור דלעיל.
 

8.  משתתפי המשחק מודעים, כי המשחק הינו משחק קבוצתי, לכן בעקבות הפרת אחד הכללים הנ"ל על ידי אחד המשתתפים במשחק, המפעיל רשאי לבטל את המשחק לכל המשתתפים. המשתתפים אחרים מצהירים, כי לא יבואו בטענות למארגני המשחק בקשר לביטול המשחק עקב אי קיום כללי נהלי המשחק ע"י אחד ממשתתפיו.
 

9.  בכל חדר יש מנגנון עצירת חירום של המשחק ("לחצן מצוקה"), באמצעותו המשתתף יכול להודיע על רצונו לסיים משחק באופן דחוף בגלל מצב הבריאות, שלו או של משתתפי המשחק האחרים. אם אחד ממשתתפי המשחק ירצה לצאת מחדר המשחק במהלכו, ויודיע על כך למפעיל, המשחק ייעצר באמצעות סימן קולי ו/או אורקולי. עד הוצאת המשתתף מחוץ למתחם המשחק, שאר השחקנים מחויבים להישאר במקומותיהם. המשך המשחק למשתתפים האחרים עקב עצירתו ע"י אחד המשתתפים יהיה בשיקול דעת בלעדי של המארגנים/המפעילים.


10.   המפעילים רשאים שלא לאפשר השתתפותי במשחק או להפסיק את השתתפותי בו עקב חשד להפרת כללי המשחק דלעיל.

קראתי את המידע בסעיפים 1-10 דלעיל, וכן הוא הובאה לידיעתי במהלך ההכנה למשחק ע"י מדריך   הקבוצה/המפעיל, ואני מודע לכללים דלעיל, והחלטתי להשתתף במשחק בהתחשב במידע, ואני מאשר את המידע ע"י חתימתי  בצירוף מספר תעודת זהות שלי ומעוד החתימה.

 

גילי הוא מעל 18 שנים (אם טרם מלאו לך 18 שנים, מבקשים לחתום את החלק הרלוונטי של המסמך)


למשתתפים  שטרם מלאו להם 18 שנים

אני, הח"מ, מאשר, כי הנני בן/בת יותר מ-14 שנים, ושאני הודעתי להורה על רצוני להשתתף במשחק וקיבלתי את הסכמתם לכך, לאחר שהבאתי  לידיעתם כללי השתתפות במשחק, המפורסמים באתר.

כהוכחה אני מוסר למארגני המשחק צילום ספח ת.ז. של אחד מהורי  בציון גילי ופרטי ההורה, וכן הסכמתו בכתב, הרשומה אישית ע"י אחד מהורי על צילום ספח ומספר טלפון נייד שלו.