top of page

הסכמה מדעת להשתתפות במשחק "תל אביב 2048"

1.   אני, הח"מ, מודע/ת כי השתתפות במשחק מחייבת בפעילות פיזית משמעותית, ומתבצעת בחדרים סגורים, בהם על מנת להשיג את מטרות המשחק המשתתף חייב, בין השאר, לזחול, לטפס, להתכופף, ואף לבצע פעילות פיזית אקטיבית אחרת.

אני מאשר/ת, כי הבנתי שעלי להשתמש בפעילות פיזית, ואני מסוגל להשתתף במשחק.


2.  הנני מאשר בזאת את העובדות האובייקטיביות הידועות לי אודות מצב בראותי ומצבי הפיזי:

 

  • אינני סובל ממחלות נירולוגיות או פסיכולוגיות (כגון: אפילפסיה, פסיכוזה של מאניה-דיכאון).

  • אינני חולה במחלות שרירים (כגון: ניוון, דלקת שריר, טראומה ושריר פגיע).

  • אינני סובל ממחלות לב או עורקים, וכן מלחץ דם גבוה.

  • אינני נמצא במצב של שכרות או תחת השפעת סמים, וכן תחת השפעת תכשירים פסיכוטרופיים.

  • אינני סובל ממחלות פרקים ו/או ברכיים, ואני יכול לתפקד, כאשר אני נשען עליהם במסגרת מאמץ פיזי.

  • לנשים: אינני בהריון.

3.   הובהר לי, כי השתתפות במשחק מחייבת, בין השאר, תפקוד במקומות צרים ובגובה מסוים מעל רצפה, ואני מאשר, שאני לא סובל מפחד ממקומות סגורים ו/או מפחד גבהים, ואני יכול לתפקד בסביבה זו.

אני מודע/ת, שאם לפחות אחת הצהרות הנ"ל לפי סעיפים  1-3 לא תואמות את המציאות, חל עלי איסור מוחלט להשתתף במשחק. אי מסירת מידע רלוונטי או מסירת מידע כוזב למארגני המשחק הינה הפרה בוטה של כללי המשחק, ואם אנהג כך אני פוטר את מארגני המשחק באופן מלא מאחריות לנזק שיגרם לי הקשור להתנהגותי כאמור, וכן אני אשא באחריות מלאה על הנזק, אשר ייגרם על ידי למשתתף אחר.

4.  אביזרים ופריטי לבוש אשר יש סיכון שינזקו או יאבדו בזמן הפעילות, עלי לשים בתא אחסון אישי. (פריטים כגון: משקפיים, עגילים, תכשיטים על הצוואר, צעיפים, טלפונים ניידים וכו').

במידע ואבחר להשאיר עלי את אחד או יותר מהפריטים ברשימה, האחריות על הנזק שיגרם לפריטים, לי או לשותפיי למשחק היא באחריותי המלאה.
 

5.   מארגני המשחק לא נושאים באחריות לפגיעה בביגוד המשתתפים עקב פעילותם או פעילות משתתפים אחרים
 

6.  להשתתפות במשחק יימסר למשתתפים ציוד מגן: קסדה, מגני ברכיים ומגני מרפקים. אני מודע/ת, כי ציוד המגן ניתן לצורך הגנתי מפני פגיעות או חבלות אפשריות, ולכן אני מתחייב/ת שלא להסיר את ציוד המגן או חלק ממנו במשך כל מהלך המשחק.
 

7.   אני מודע, כי חל איסור שימוש בכוח פיזי ביחס למשתתפים אחרים או ביחס לציוד, וכן במתחם המשחק אסור לבצע באופן מכוון פעולות, אשר עלולות לגרום נזק למשתתפים אחרים או לעצמי,  ואני אשא במלוא האחריות על הנזק, אשר ייגרם לי או למשתתף אחר עקב פעולות כאמור דלעיל.
 

8.  משתתפי המשחק מודעים, כי המשחק הינו משחק קבוצתי, לכן בעקבות הפרת אחד הכללים הנ"ל על ידי אחד המשתתפים במשחק, המפעיל רשאי לבטל את המשחק לכל המשתתפים. המשתתפים אחרים מצהירים, כי לא יבואו בטענות למארגני המשחק בקשר לביטול המשחק עקב אי קיום כללי נהלי המשחק ע"י אחד ממשתתפיו.
 

9.  בכל חדר יש מנגנון עצירת חירום של המשחק ("לחצן מצוקה"), באמצעותו המשתתף יכול להודיע על רצונו לסיים משחק באופן דחוף בגלל מצב הבריאות, שלו או של משתתפי המשחק האחרים. אם אחד ממשתתפי המשחק ירצה לצאת מחדר המשחק במהלכו, ויודיע על כך למפעיל, המשחק ייעצר באמצעות סימן קולי ו/או אורקולי. עד הוצאת המשתתף מחוץ למתחם המשחק, שאר השחקנים מחויבים להישאר במקומותיהם. המשך המשחק למשתתפים האחרים עקב עצירתו ע"י אחד המשתתפים יהיה בשיקול דעת בלעדי של המארגנים/המפעילים.


10.   המפעילים רשאים שלא לאפשר השתתפותי במשחק או להפסיק את השתתפותי בו עקב חשד להפרת כללי המשחק דלעיל.

קראתי את המידע בסעיפים 1-10 דלעיל, וכן הוא הובאה לידיעתי במהלך ההכנה למשחק ע"י מדריך   הקבוצה/המפעיל, ואני מודע לכללים דלעיל, והחלטתי להשתתף במשחק בהתחשב במידע, ואני מאשר את המידע ע"י חתימתי  בצירוף מספר תעודת זהות שלי ומעוד החתימה.

 

גילי הוא מעל 18 שנים (אם טרם מלאו לך 18 שנים, מבקשים לחתום את החלק הרלוונטי של המסמך)


למשתתפים  שטרם מלאו להם 18 שנים

אני, הח"מ, מאשר, כי הנני בן/בת יותר מ-14 שנים, ושאני הודעתי להורה על רצוני להשתתף במשחק וקיבלתי את הסכמתם לכך, לאחר שהבאתי  לידיעתם כללי השתתפות במשחק, המפורסמים באתר.

כהוכחה אני מוסר למארגני המשחק צילום ספח ת.ז. של אחד מהורי  בציון גילי ופרטי ההורה, וכן הסכמתו בכתב, הרשומה אישית ע"י אחד מהורי על צילום ספח ומספר טלפון נייד שלו.  

Agreement for participation in the game "Tel Aviv 2048"

 

1. I, the undersigned, understand that participation in the game requires some physical activity and occurs in the premises, in order to achieve the goals in which it is required, among other things, to crawl, climb, bend, and perform other physical activities.

I acknowledge that physical activity will be required, and I am able to participate in the game.

2. I hereby confirm to the best of my knowledge that:

A. I do not suffer from any neurological or mental disorders (e.g., epilepsy, manic-depressive psychosis).

B. I do not suffer from any cardiovascular diseases, as well as high blood pressure.

C. I am not under the influence of alcohol and/or drugs, nor under the influence of psychotropic drugs.

D. I do not suffer from any joint diseases (knees included), and I am capable of participating in the physical exercises required.  

E. I am not pregnant.

 

3. I am aware that the game requires, among other things, activity in narrow space and at  certain heights from the floor, and I confirm that I do not suffer from claustrophobia and/or fear of heights, and can act in such an environment.

 

I acknowledge that if at least one of the statements above are false, I am not allowed to take part in the game. Providing false or incorrect information is a gross violation of the game rules,  and in this case I take full responsibility for the any damage caused to myself or to others and I release the organizers from liability for related damages.

 

4. I confirm that glasses, earrings, any jewelry, scarves, mobile phones and other items that can cause damage during the game or get lost are left in the locker. 

I’m wholly liable for any harm caused to me or others by any items that haven’t been secured in the locker. 

 

5. The organizers of the game are not responsible for any cloth damage caused by the players during the game.

 

6. For the game, I will be given protective equipment such as a helmet, knee pads and elbow pads. I have been advised that this equipment is intended to protect me from possible injury and damage and I therefore undertake not to remove any issued equipment or parts thereof throughout the game.

 

7. I understand that it is forbidden to use physical force against other players or equipment, and in the game room it is prohibited to intentionally perform actions that can cause harm to other players or yourself, and take full responsibility for the damage caused to me or others by such actions.

 

8. I acknowledge that I’m participating in the game as a member of a team, and therefore the operator has the right to cancel the game for all its participants in case of violation of any of the above rules by one of the players. 

 

I declare not to  have any claims against the organizers with regards to the cancellation of the game because of the other team members being non - compliant with the rules above.

 

9. Each room has an  emergency button (“stop button”), by which the participant can request an early finish of the game due to  health related or other reasons. 

If one of the players wants to leave the room during the game, and will inform the operator, the game will be stopped by a sound and/or light signal. Until the withdrawal of the player from the premises, the other players are required to remain in their seats. Further continuation of the game for remaining participants is the exclusive prerogative of the organizers/operators of the game. Game operators have the right to prevent me from playing the game, or to stop my participation in it due to suspicion of violation of the above rules.

 

10. I have personally read the information specified in paragraphs 1-9, and it was brought to me in the process of preparation by the group instructor/ operator for the game, and I acknowledge the rules above, and  I hereby confirm my compliance with these rules in the duration of the game.

bottom of page